Fab City Hub Zagreb : a community driven hub

Speaker: Roberto Vdovic